Trạm xử lý nước thải

Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt từ các xí nghiệp trong Khu chế xuất sau khi được các xí nghiệp xử lý đạt tiêu chuẩn loại B được thu gom vào hệ thống nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài.