Trạm xử lý nước thải

Toàn bộ nước thải từ các Xí nghiệp trong Khu chế xuất sau khi được các Xí nghiệp xử lý sơ bộ đạt quy định đấu nối được thu gom vào hệ thống thoát nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam trước khi thải ra môi trường.

 

Kết quả quan trắc nước thải tự động KCX Tân Thuận - Tháng 02/2023 (Xem

 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 02/2023 (Xem)