Trạm xử lý nước thải

Nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt từ các xí nghiệp trong Khu chế xuất sau khi được các xí nghiệp xử lý đạt tiêu chuẩn loại B được thu gom vào hệ thống nước thải chung dẫn về trạm xử lý nước thải để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài.

 

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 01/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 02/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 03/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 04/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 05/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận Tháng 06/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 07/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 08/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận - Tháng 09/2022 (Xem

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận Tháng 10/2022 (Xem)

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ KCX Tân Thuận Tháng 11/2022 (Xem)